Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. De opdrachtnemer geeft in gebruik aan de opdrachtgever, gelijk de opdrachtgever van de opdrachtnemer in gebruik krijgt, een functionele website per ingaande contractdatum.
2. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering en ontwikkeling van de website.
3. Voor zover echter de leverancier ter zake van deze en andere schade aansprakelijk kan worden gesteld, verbindt de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om voor diens rekening en risico desgevraagd een rechtsvordering tegen de leverancier in te stellen.

Artikel 2 Duur

1. De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd doch met een minimum van 24 maanden.
2. Met inachtneming van genoemde minimumtermijn kan ieder der partijen de overeenkomst met een termijn van drie maanden en slechts tegen het einde van een maand schriftelijk opzeggen.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

1. Voor de ontwikkeling van de website zal de opdrachtgever eenmalig een bedrag van € 399,00 euro Exclusief BTW betalen.
2. De prijs voor het in gebruik geven en de andere door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde en te stellen diensten en prestaties bedraagt € 75,00 exclusief BTW per maand, telkens op de eerste dag van iedere maand te voldoen.
3. Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen en kosten luiden in EURO en zullen worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen door Opdrachtgever zonder opschorting of verrekening worden voldaan door overschrijving op de door ENVISUAL aangegeven rekening. Na de vervaldag is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
4. Schiet de Opdrachtgever tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur of de Overeenkomst).
6. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken en goederen blijven eigendom van ENVISUAL, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, goederen of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de in dit artikel bedoelde bedragen, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan ENVISUAL zijn voldaan.

Artikel 4 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

1. Alle intellectuele en industriële vermogensrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door ENVISUAL vervaardigde c.q. geleverde Software, Maatwerk, documentatie, ontwerpen, beschrijvingen, handleidingen, databases en overige door opdrachtnemer geleverde materialen berusten bij opdrachtnemer, diens licentiegevers of toe opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt daarop uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt daarop door ENVISUAL geen intellectueel of industrieel vermogensrecht aan Opdrachtgever overgedragen.
2. De opdrachtgever zal de elektrische stroom voor het doen functioneren van het lease-object beschikbaar stellen en alle faciliteiten verlenen, een en ander in overeenstemming met de opdrachtnemer.
3. De opdrachtgever is verplicht ter beperking van bedrijfsschade de navolgende reserve-onderdelen voor haar rekening en risico in voorraad te houden, met dien verstande, dat zodra door of namens de opdrachtnemer of de leverancier uit deze voorraad een reserve-onderdeel voor een reparatie wordt gebezigd, de kosten hiervan weer voor rekening van de opdrachtnemer komen:      .
4. Bij vervanging zijn de rechten en verplichtingen van partijen eveneens van toepassing op het vervangende lease-object.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het onderhoud en reparaties door een derde te doen uitvoeren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring   

1. De opdrachtnemer garandeert het goed functioneren van de website zolang zij ter beschikking is gesteld.
2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit door haar gegeven garanties en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
3. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend euro).
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b) De kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende leveringsdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c) Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Artikel 6 Opschorting, beëindiging c.q. ontbinding   

1. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst met opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.
2. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden indien opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever, doch niet eerder dan nadat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.
3. Indien en voor zover de overeenkomst een opdracht van werkzaamheden inhoudt aan opdrachtnemer, kunnen partijen deze opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de Overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van niet aan haar toerekenbare factoren, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien aldus tot voortijdige beëindiging van de opdracht is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege ontstaan bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag voor werkzaamheden per jaar als uitgangspunt gehanteerd.
4. Eventuele overige rechten verplichtingen van de Opdrachtgever en opdrachtnemer uit de Overeenkomst worden door voortijdige opdrachtbeëindiging als in dit lid bedoeld niet beëindigd
5. De Overeenkomst kan door partijen op reguliere wijze worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de overeengekomen bepaalde periode, dan wel in geval van duurovereenkomsten, tegen het einde van een lopend jaar. Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan worden na ommekomst van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor de duur van een gelijke periode, tenzij tijdige opzegging heeft plaatsgevonden. Voor hosting gelden afwijkende termijnen, zoals opgenomen in artikel 17.2
6. Opdrachtnemer behoudt in geval van voortijdige beëindiging van een opdracht, beëindiging van de overeenkomst, of in geval van ontbinding van de overeenkomst aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, geleverde software of maatwerk. In geval van voortijdige beëindiging van een opdracht, in geval van beëindiging van de Overeenkomst, of in geval van ontbinding van de Overeenkomst zullen eventuele vooruitbetaalde bedragen of onderhoudsvergoedingen niet worden gerestitueerd.
7. In geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt ieder recht op gebruik van de software, het maatwerk en door opdrachtnemer ontwikkelde toepassingen alsmede op overige door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen.
8. Opdrachtgever is in geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst verplicht alle in haar bezit zijnde exemplaren van de software, maatwerk en door opdrachtnemer ontwikkelde toepassingen, alsmede overige aan opdrachtnemer in eigendom toebehorende materialen aan opdrachtnemer te retourneren.
9. Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden kan de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst door opdrachtnemer worden ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 7 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toe opdrachtnemers van opdrachtnemer.
Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 Toepasselijk recht   

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond, doch niet voordat partijen hebben getracht het geschil in der minne op te lossen, onverminderd het recht van partijen in geval van spoedeisendheid een voorziening in kort geding te vragen.

Artikel 9 Gebruiksrechten   

1. Op door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onder toepasselijkheid van de in de overeenkomst beschreven condities, uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van opdrachtgever verleend voor de objectcodes van die programmatuur. Het gebruiksrecht geldt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 (beëindiging/ontbinding) voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de programmatuur uitsluitend ten behoeve van zichzelf in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebruiken en zal hij de programmatuur of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de programmatuur verzenden via een netwerk met toepassing van informatietechnologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de overeenkomst genoemde (gebruiksrecht) voorwaarden geven.
3. Opdrachtgever zal de programmatuur uitsluitend overeenkomstig de in de documentatie en de overeenkomst beschreven doeleinden en instructies gebruiken.
4. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze kopieën van de programmatuur vervaardigen, zulks met uitzondering van kopieën voor back-up doeleinden, doch uitsluitend indien en voor zover dit noodzakelijk is.
5. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de programmatuur (doen) aanbrengen, tenzij het toepassingen betreft die door de opdrachtgever zelf zijn gegenereerd en er daarbij geen wijzigingen in de overige programmatuur worden aangebracht.
6. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd met behulp van de builder versie van de software één of meer toepassing(en) te vervaardigen onder de voorwaarden als beschreven in de overeenkomst.

Artikel 10 Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.
2. Meer specifiek zal opdrachtgever alle informatie betreffende c.q. gerelateerd aan de software, het maatwerk en de door opdrachtnemer gegenereerde toepassing en alle overige door opdrachtnemer geleverde materialen en de werking daarvan geheimhouden en voorts aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze en dergelijke van opdrachtnemer, tenzij met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Meer specifiek zal opdrachtnemer alle opdrachtgever-specifieke informatie welke zij van opdrachtgever ontvangt ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden geheim houden. Opdrachtnemer is niet gerechtigd voor  of door opdrachtgever ontwikkelde toepassingen te verkopen en/of te leveren aan of te gebruiken ten behoeve van andere personen of organisaties dan opdrachtgever, behoudens  schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer het recht de naam en/of het logo van opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentie- doeleinden.

Artikel 11 Maatwerk

1. Indien opdrachtnemer voor opdrachtgever toepassingen of maatwerk vervaardigt, zal opdrachtnemer deze werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
2. Tenzij in de opdrachtbevestiging of licentieovereenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van maatwerk en toepassingen in verschillende fasen te weten:
i) Schriftelijke inventarisatie door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van de toepassingen c.q. het maatwerk en – indien noodzakelijk – de vervaardiging door opdrachtnemer van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk en de toepassing.
ii) Vervaardiging door of namens opdrachtnemer van de toepassingen c.q. het maatwerk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. het functioneel ontwerp.
iii) Indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van het maatwerk en de toepassing door opdrachtnemer.
3. Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door opdrachtgever van de tot dan toe verrichtte diensten of vervaardigde toepassingen c.q. maatwerk. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.
4. De in lid 2 bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk c.q. de toepassing zullen na accordering door opdrachtgever deel uitmaken van de overeenkomst. Indien opdrachtgever een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen in een nieuwe inventarisatie of nieuw functioneel ontwerp, die c.q. dat alsdan deel uit zal maken van de overeenkomst, terwijl het oorspronkelijke functioneel ontwerp voor zover gewijzigd, wordt geacht te zijn vervallen.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever niet de beschikking over de broncodes en/of ontwikkeldocumentatie terzake van het maatwerk.

Artikel 12 Acceptatie

1. Het maatwerk c.q. de toepassing zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: op de eerste dag na de in de overeenkomst overeengekomen testperiode ter acceptatie, dan wel indien opdrachtnemer vóór het einde van de overeengekomen testperiode een testrapport als bedoeld in lid 4 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 5 aan acceptatie niet in de weg staan.
2. In afwijking van het voorgaande zal maatwerk c.q. zal de toepassing, indien de opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
3. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het maatwerk c.q. de toepassing fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever opdrachtnemer hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat het maatwerk c.q. de toepassing zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het maatwerk c.q. de toepassing andere fouten dan bedoeld in lid 3 bevat, dan zal de opdrachtgever opdrachtnemer hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij opdrachtnemer gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in het maatwerk c.q. de Toepassing aan te brengen.
5. Acceptatie van het maatwerk c.q. de toepassing mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van het Maatwerk c.q. de Toepassing redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om deze kleine fouten te herstellen.
6. Indien het maatwerk c.q. de toepassing in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

HOSTING

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing indien partijen zijn overeengekomen dat programmatuur door of via opdrachtnemer zal worden gehost en de opdrachtgever toegang tot de programmatuur zal hebben het internet.

Artikel 13 Duur

1. De opdracht tot hosting wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.
2. Deze periode wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende periode. Indien de opdracht tot hosting voor een kortere periode is aangegaan geldt er geen termijn voor opzegging. Stilzwijgende verlenging is in dat geval echter eveneens van toepassing.

Artikel 14 Uitvoering

1. Opdrachtnemer verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
3. Zonder toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever verboden de door of namens opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.
4. De opdrachtgever garandeert dat alle redelijke instructies van opdrachtnemer met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en opdrachtnemer in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom opdrachtnemer of de door haar ingeschakelde derde(n) redelijkerwijs verzoekt (verzoeken).
5. Opdrachtnemer is vrij om de samenstelling of inhoud van de door de opdrachtgever gewenste diensten eenzijdig ten gunste van de opdrachtgever aan te passen.

Artikel 15 Beveiliging en privacy

1. Indien en voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt aan opdrachtnemer worden deze zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en beveiligd zoals bij wet vereist en strekken deze slechts tot gebruik binnen kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden niet aan derden kenbaar gemaakt, tenzij opdrachtnemer daartoe wordt verplicht door de wet of op basis van een rechterlijke uitspraak.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de wet bescherming persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

Artikel 16 Onderhoud & garantie

1. Opdrachtnemer draagt zorg voor regelmatige controle en onderhoud van de door of namens haar gebruikte apparatuur en systemen voor hosting en aansluiting op het internet. Opdrachtnemer draagt zorgt dat de capaciteit en kwaliteit van de gebruikte systemen en apparatuur zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik leidt tot een redelijke response en niet leidt tot storingen, tot een maximum van 500 gelijktijdige gebruikers.
2. Opdrachtnemer verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk de haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen. Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat de systemen, apparatuur, internetaansluiting en het internet zonder onderbreking en/of storingen of gebreken zal werken of dat alle storingen of gebreken zullen kunnen worden verbeterd.

Artikel 17 Vrijwaring door opdrachtgever en ontbinding

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door haar voor hosting ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:
a. Het plaatsen van onjuiste/aanstootgevende/onwettige informatie en/of afbeeldingen op de internetsite door de opdrachtgever en/of medewerkers van de opdrachtgever;
b. Het zonder toestemming van opdrachtgever of opdrachtnemer inbreken in en/of toegang verschaffen tot computerprogramma’s/internetsites door derden (hacken);
c. Het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
d. Ongeautoriseerd gebruik van de toegewezen toegangs- en identificatiecodes aan opdrachtgever;
e. Aanspraken van derden wegens schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.
2. Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden kan de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst door opdrachtnemer worden ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, indien zich aan de zijde van de opdrachtgever een omstandigheid voordoet als omschreven in het vorige lid onder a tot en met e.

Artikel 18 Prijzen en tarieven

1. Opdrachtgever is voor hosting een periodieke vergoeding verschuldigd als vermeld in de overeenkomst. Voor alle overige door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder mede begrepen de vervaardiging van maatwerk, het vervaardigen van toepassingen, het verrichten van onderhoud en het verrichten van installatie en implementatiewerkzaamheden is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19 wijziging van de overeenkomst, c.q. meerwerk

1. Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van opdrachtgever door opdrachtnemer extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

TOP